فرصت های سرمایه گذاری

همراه شما هستیم برای …

حفظ ارزش دارایی شما در مقابل تورم

کسب سودی بیش از تورم

کسب سودی بیش از سپرده بانکی با ریسک مدیریت شده

ضمانت شفافیت سرمایه گذاری در مسیر توسعه کشورمان

واردات گوشت قرمز

مورد سرمایه گذاری: واردات گوشت قرمز از پاکستان به ایران

دوره سرمایه گذاری: 6 ماه (با قابلیت تمدید)

سود در پایان ماه ششم: 10 درصد سود دلاری

حداقل میزان سرمایه گذاری: 500 میلیون تومان

حداکثر میزان سرمایه گذاری: 10 میلیارد تومان

ضمانت: با توجه به میزان سرمایه گذاری (سند ملکی تک برگ، چک و یا سفته)

عامل و ضمانت کننده: شرکت توسعه و رشد تجارت هرمس با همکاری یکی از سکوهای تامین مالی جمعی مجاز

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

مورد سرمایه گذاری: صادرات غذای ماهی به کشورهای حوزه CIS

دوره سرمایه گذاری: 6 ماه (با قابلیت تمدید)

سود در پایان ماه ششم: 10 درصد سود دلاری

حداقل میزان سرمایه گذاری: 500 میلیون تومان

حداکثر میزان سرمایه گذاری: 10 میلیارد تومان

ضمانت: با توجه به میزان سرمایه گذاری (سند ملکی تک برگ، چک و یا سفته)

عامل و ضمانت کننده: شرکت توسعه و رشد تجارت هرمس با همکاری یکی از سکوهای تامین مالی جمعی مجاز

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

مورد سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در بورس ایران

عامل: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا با همکاری هرمس کپیتال

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

آپشن

مورد سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در اختیار معامله بورس ایران با استفاده از معاملات الگوریتمی

عامل: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا با همکاری مرکز هوش مصنوعی هرمس و با همکاری هرمس کپیتال

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

مورد سرمایه گذاری: صادرات کاهو و کلم به کشورهای حوزه CIS

دوره سرمایه گذاری: 6 ماه (با قابلیت تمدید)

سود در پایان ماه ششم: 10 درصد سود دلاری

حداقل میزان سرمایه گذاری: 500 میلیون تومان

حداکثر میزان سرمایه گذاری: 10 میلیارد تومان

ضمانت: با توجه به میزان سرمایه گذاری (سند ملکی تک برگ، چک و یا سفته)

عامل و ضمانت کننده: شرکت توسعه و رشد تجارت هرمس با همکاری یکی از سکوهای تامین مالی جمعی مجاز

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

مورد سرمایه گذاری: واردات حبوبات از کشورهای حوزه CIS به ایران

دوره سرمایه گذاری: 6 ماه (با قابلیت تمدید)

سود در پایان ماه ششم: 10 درصد سود دلاری

حداقل میزان سرمایه گذاری: 500 میلیون تومان

حداکثر میزان سرمایه گذاری: 10 میلیارد تومان

ضمانت: با توجه به میزان سرمایه گذاری (سند ملکی تک برگ، چک و یا سفته)

عامل و ضمانت کننده: شرکت توسعه و رشد تجارت هرمس با همکاری یکی از سکوهای تامین مالی جمعی مجاز

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

لیبل

مورد سرمایه گذاری: تولید کاغذ پشت چسبدار (لیبل)

دوره سرمایه گذاری: 6 ماه (با قابلیت تمدید)

سود در پایان ماه ششم: 24 درصد سود ریال

حداقل میزان سرمایه گذاری: 500 میلیون تومان

حداکثر میزان سرمایه گذاری: 10 میلیارد تومان

ضمانت: با توجه به میزان سرمایه گذاری (سند ملکی تک برگ، چک و یا سفته)

عامل و ضمانت کننده: شرکت نوین برچسب هرمس با همکاری یکی از سکوهای تامین مالی جمعی مجاز

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

مورد سرمایه گذاری: صادرات فلفل دلمه به روسیه

دوره سرمایه گذاری: 6 ماه (با قابلیت تمدید)

سود در پایان ماه ششم: 24 درصد سود ریال

حداقل میزان سرمایه گذاری: 500 میلیون تومان

حداکثر میزان سرمایه گذاری: 10 میلیارد تومان

ضمانت: با توجه به میزان سرمایه گذاری (سند ملکی تک برگ، چک و یا سفته)

عامل و ضمانت کننده: شرکت توسعه رشد و تجارت هرمس با همکاری یکی از سکوهای تامین مالی جمعی مجاز

تاریخ انقضا: 29 اسفند 1402

تاکنون از سرمایه‌گذاری نامناسب چقدر ضرر کرده‌اید؟

مهندس شمس الدین میرمحسنی

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری

ارتباط مستقیم جهت مشاوره:
09121783867
021-88564967

درخواست مشاوره