مدرسه تحلیل و توسعه کسب و کار هرمس

بزودی

دوره ویژه توسعه‌دهنده کسب‌و‌کار دیجیتال

Business Development Specialist

(for digital products and solutions)

دوره ویژه طراحی محصول دیجیتال

Product Design Specialist

 (for digital products)